วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

15 ก.ย. 2565
207

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ปน 2 และนักวิชาการศึกษา สช.จ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านระแว้ง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สังกัด สช.จ.ปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565