วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี”

02 ก.ย. 2565
198

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 37 และมาตรา 38 สรุปได้ว่า สถานศึกษานําร่องต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี โดยต้องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด สถานศึกษานําร่อง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ดังนั้น สถานศึกษานําร่องจึงใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษาทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 32 โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด

ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่าง วันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 ชั้น 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี ได้รับเกียรติจากนายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและและคณะทำงาน จากสังกัดหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 114 คน ดังนี้

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 25 คน
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 16 คน
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 7 คน
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 9 คน
  • สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 คน
  • คณะทำงาน จำนวน 20 คน

ดูย้อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี”