วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

การประชุมออนไลน์ครูวิชาการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

26 ก.ค. 2565
173

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. กลุ่มุนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดย ศน.ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่นวัตกรรม จัดประชุมออนไลน์ครูวิชาการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาของจังหวัดปัตตานี ในรอบไตรมาส 4 โดยมีประเด็นการสนทนา ได้แก่

  1. การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ที่ผ่านมา
  2. การนิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและการนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
  3. การเก็บข้อมูลการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 15 โรงเรียน ประกอบงานวิจัยของสถาบันอาศรมศิลป์ กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
  4. การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  5. การจัดงาน Open House ของ มอ.ปัตตานี ในวันที่ 9 กันยายน 2565
  6. การจัดเวทีเสวนาให้กับ 17 โรงเรียนที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานวิจัยของ มอ.ปัตตานี
  7. การจัดนิทรรศการผลการเป็นสถานศึกษาน้ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในงานประจำปีจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2565
  8. การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จากหน่วยงานภายนอก