วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

23 ก.ค. 2565
201

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ นางสาวนูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้ร่วมประชุมและคณะทำงานฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ศธจ.) หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก.สป.ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สพร.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย