วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ต้อนรับคณะ กสภ. สป. ติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

20 ก.ค. 2565
194

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ไตรมาส 3 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ เป็นผู้แทนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะผู้ติดตามประเมินผลฯ จากกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้อำนวยการ (กสภ.) และคณะ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ต้นสังกัด) และคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี (ภาคีเครือข่าย) ในการจัดประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมกับโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ

ในการนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กสภ. สป.) ได้กำหนดลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2565 โดยในส่วนของจังหวัดปัตตานี กำหนดการลงพื้นที่ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยติดตามและประเมินผลทั้งในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี