วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา: Innovation For Thai Education (IFTE) ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา อำเภอหนองจิก สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1

04 ก.ค. 2565
181

มื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายตูวันอารง ยีบากา , นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมกับ ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา, Innovation For Thai Education (IFTE) ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา อำเภอหนองจิก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย HIPPO CANPUS MODEL เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ PBL 7 STEPS และการจัดการเรียนการสอน Problem Based Learning ด้วยกระบวนการจิตศึกษา สำหรับการสอนแบบบูรณาการ ที่เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้โดยผลที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เช่น ครูผู้สอนสามารถจัดหน่วยการเรียนรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดได้ ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้าสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้เพิ่มสูงขึ้น