วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา , Innovation For Thai Education (IFTE)

04 ก.ค. 2565
167

Innovation For Thai Education (IFTE) ซึ่งประกอบด้วย นางสาวดวิษา สังคหะ , นางสาวณัฏฐชวัล โกสัยกานนท์ ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายสะอาลูวี อิสสมะแอ , นายตูวันอารง ยีบากา ,นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ , นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ , นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี และ นางรอซีดะห์ นุ้ยโส๊ะ ครูช่วยราชการสพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ลงพื้นที่ติดตาม ณ โรงเรียนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบ/แนวทางเพื่อแก้ไขการจัดการเรียนการสอนด้วย นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ชื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล CARES U เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสโดยใช้โมเดล PIPM โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งยางแดง และ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเครือข่ายจำนวน 250 คน ร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยในรูปแบบแจกรูปสะกดคำได้ดียิ่งขึ้น