วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ประชุมประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

27 มิ.ย. 2565
165

ศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ด้าน ณ ห้องประชุมสำนักงนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายของแต่ละด้าน เพื่อเชื่อมโยงภาระงานให้เกิดการบูรณาการและผลการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2565 ต่อไป