วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน

22 มิ.ย. 2565
188

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับชมทาง facebook live https://fb.watch/dOfbumhTkX/

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสะอาลูวี อิสสมะแอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565) โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนงานไตรมาส 3-4
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนจาก สป. และ สบน. และ 8 จังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom
Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี