วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนที่เลือกนวัตกรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

06 มิ.ย. 2565
177

วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี้ ได้รับอนุญาตจากนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ดร.อลิสรา ชมชื่น หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฯ คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนยะหริ่ง โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ ๑๔๘ ซึ่งเป็นสถานศึกษา นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่เลือกใช้นวัตกรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาโรงเรียน