วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565

18 พ.ค. 2565
234

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการปรับหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 32 โรงเรียน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน โดยมีโรงเรียนที่ปรับหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 17 โรงเรียน และตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรกรศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) พุทธศักราช… ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน ในการนี้ไดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) จังหวัดปัตตานี กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


– – –