วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

05 พ.ค. 2565
203

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอภิญญา แพทย์ศรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวม 15 คน โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มีประเด็น ดังนี้ ภาระงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล , รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565, การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 และการพิจารณาเห็นชอบการปรับหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 32 แห่ง ตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 20 (4), มาตรา 25 และมาตรา 26


– – –