วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

08 พ.ค. 2565
207

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประชุมสร้างการรับรู้ในเรื่อง แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เป้าหมายในการสร้างเยาวชนปัตตานีให้เป็น Smart Student สู่การเป็น Smart People Pattani ผ่าน SMART (สมรรถนะ) + 1 (คุณลักษณะ) ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี่ จำนวน 32 แห่ง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี , รองศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี, ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี, นักวิชาการศึกษา สช.ปัตตานี และ อบจ.ปัตตานี คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมด้วย


– – –