วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

20 เม.ย. 2565
179

ภารกิจศึกษานิเทศก์ วันที่ 19 เมษายน 2565
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับนักวิชาการศึกษา ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ และโรงเรียนจิปิภพพิทยา อ.โคกโพธิ์
ภาพกิจกรรม:


– – –