วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ ประจำปี 2565

09 ก.พ. 2565
430

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ ประจำปี 2565

                   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้มีประเด็นนำเสนอเพื่อทราบได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ด้านงบประมาณ และด้านการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีโดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำหรับประเด็นเพื่อพิจารณามีดังนี้ การขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การรับรองการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในส่วนของจังหวัดปัตตานี ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในมาตรา 20 (4) และมาตรา 25, เร่งรัดการดำเนินงานด้านหลักสูตรตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562, ขอความเห็นชอบ “กรอบหลักสูตร Pattani Heritage, การทบทวนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2563-2565 และการทบทวนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี